(CLOSE) Đếm Ngược Mừng Năm Mới
🥳

(CLOSE) Đếm Ngược Mừng Năm Mới

05.02 - 09.02.2024

Tham gia PK : 1 trận = 100 điểm

Thu nhập từ kc trong phiên PK : 1 kc = 1 điểm

1 trận chiến thắng = 500 điểm

image