Quản lý Data Chủ Phòng
🚙

Quản lý Data Chủ Phòng

Tags
Tài Liệu TrainingTraining
💡
Quản lý Data các idol đã lên live hoặc chưa lên live cũng như tổng quan trong 2 tháng

Khi login vào backstage, admin được quyền xuất dữ liệu quản trị trong portal bằng cách sau:

image

Khi xuất, quản lý có thể chọn tất cả để xem toàn bộ thông số của các host trong portal. Thông số diễn giải: Host Information: Thông tin chủ phòng Advance live creator: Tiêu chuẩn hợp đồng Agent: email quản lý của công ty. LastLive: lần cuối cùng phát live. Diamond this month, last month: kim cương tháng rồi và tháng này. Percentage Achieved: % kim cương cần phải đạt được LIVE duration this month: Số thời gian Live trong tháng này LIVE duration last month: Số thời gian Live trong tháng trước Percentage achieved: % Thời gian cần đạt được trong tháng này Valid days this month: Số ngày đạt được trong tháng này Valid days last month: Số ngày đạt được trong tháng rồi Percentage achieved: % Thời gian đã đạt được LIVE times this month: Số lần live của tháng này LIVE times last month: Số lần live của tháng rồi Percentage achieved: % Số lần đã đạt được Relationship status: Tình trạng hợp đồng New LIVE creator this month: Tình trạng idol mới hoặc không Followers: Số follower New fans this month: số Follower mới New fans last month: số follower tháng trước Joined time: ngày giờ gia nhập Days since joining the agency: Ngày bắt đầu